ارزشیابی مدارک دانشجوئی

برای تایید مدارک دانشجویی تنها از طریقسامانه تاک اقدام فرمایید

دانش آموختگان عزیز پس از تأیید مدارک دانشجوئی خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارک را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به [وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری] یا [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] در ایران ارائه نمایند.