معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر بالای 70 سال

براساس قانون مشمولین دارای شرایط زیر می توانند درخواست معافیت کفالت برای پدر خود بنماید

شرایط مکفول (پدر)

- پدر بالای 70 سال باشد

- پدر پسر بالای 18 سال دیگری نداشته باشد (مگر آنکه این فرزند توانائی کفالت نداشته باشد)

معافیت کفالت پدر

شرایط کفیل (مشمول)

- براساس قانون به درخواست کفالت مشمولانی رسیدگی می شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و مدت رسیدگی دارای شروط معافیت کفالت و مشغول به تحصیل بوده باشند.

مدارک لازم:

الف - پرسشنامه ها و هزینه (پرسشنامه ها باید در محل کنسولی و در حضور کارشناس امضاء شوند)

1- درخواستنامه تکمیل شده [ 450 ] برای معافیت کفالت (گواهان، پدر و مادر باید این درخواستنامه را فقط درحضور کارشناس کنسولی امضاء نمایند)

2- وکالتنامه تکمیل شده شماره [ 242] برای پیگیری امور نظام وظیفه در ایران

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD

ب - مدارک کفیل (مشمول)

1- اصل شناسنامه مشمول و سه نسخه تصویر تمام صفحات آن و اصل کارت ملی به همراه سه نسخه تصویر برابر اصل شده آن

2- اصل گذرنامه مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن

3- تصویر و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی انگلیسی مشمول (این مدرک باید به انگلیسی ترجمه شده و به تایید وزارت امور خارجه ویا اداره کل ثبت انگلیس رسیده باشد)

4- هشت قطعه عکس 4×3 جدید تمام رخ (از روبرو) و رنگی بدون عینک و با زمینه روشن از مشمول که پشت نویسی شده باشد

ج - مدارک مکفول (شخص نیازمند مراقبت)

1- اصل شناسنامه پدر مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2- اصل گذرنامه مادر مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن (فقط درصورت اقامت مکفول درخارج ازکشور)

3- دو قطعه عکس پشت نویسی شده پدر

د - مدارک بستگان کفیل (مشمول)

1- اصل شناسنامه مادر مشمول و دو نسخه تصویرتمام صفحات آن

2- دو نسخه تصویر (کپی روی برگ A4) صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول

3- اصل گواهی فوت برادران و خواهران (در صورت فوت) و یک نسخه تصویر آن

4- مدارک بیماری و از کار افتادگی برادر بالای 18 سال مشمول (در صورت ارائه باید به تایید کمیسیون پزشکی نظام وظیفه رسیده باشد)