گواهی تجرد

مدارک لازم:

1 - درخواستنامه تکمیل شده شماره [219] برای صدور گواهی تجرد

2 - اصل و تصویر (کپی روی برگ A4) شناسنامه درخواست کننده

3 - پرداخت 15 پوند هزینه صدور گوهی تجرد

4 - یک پاکت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر کافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن درج شده باشد

5- مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید


Iranian Consulate
50 Kensington Court
W8 5DD