گواهی اصل یا تصویر مدرک

مدارکی که جهت درخواست تایید کپی برابر اصل در کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن انجام پذیر می باشد به شرح ذیل می باشد:
• شناسنامه
• کارت ملی
• گذرنامه ایرانی
• مدرک تحصیلی انگلیسی(که به تایید سفارت ایران رسیده باشد).
- هزینه خدمات کنسولی 15 پوند